Informacja o selektywnej zbiórce odpadów i opakowań

1. Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi.

Gospodarstwa domowe

Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Selektywnie zbiera się frakcje: papieru, szkła, metali oraz tworzyw sztucznych.

Odpady opakowaniowe z papieru i tektury zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

Odpady opakowaniowe ze szkła zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.

Jeżeli frakcję odpadów szkła zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Odpady opakowaniowe powstałe w ramach prowadzenia działalności gospodarczej powinny być klasyfikowane jako odpady inne niż komunalne zaliczane wg katalogu odpadów do podgrupy 15 01 - Odpady opakowaniowe. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

2. Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na frakcje zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu wytworzenia odpadów opakowaniowych. Odpady opakowaniowe są odbierane:

  • bezpośrednio z gospodarstw domowych,
  • w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych),

Informacje o harmonogramie odbioru odpadów, lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów znajdują się m.in na stronach internetowych urzędów gmin i miast, związków międzygminnych lub firm odbierających odpady.

Dodatkowo:

  • Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest zobowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Przy czym użytkownik środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin jest obowiązany zwrócić przedsiębiorcy odpady opakowaniowe po tych środkach.
  • Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2 jest obowiązany prowadzić na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.

3. Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Dla ułatwienia zbiórki, wielokrotnego użytku i odzysku, w tym recyklingu, opakowania wskazują rodzaj wykorzystanych materiałów opakowaniowych w celu ich identyfikacji i klasyfikacji przez odpowiednią gałąź przemysłu. Stosuje się oznaczenia liczbowe: 1 do 19 dla tworzyw sztucznych, 20 do 39 dla papieru i tektury, 40 do 49 dla metali, 50 do 59 dla drewna, 60 do 69 dla opakowań tekstylnych, 70 do 79 dla opakowań szklanych. System identyfikacji może też wykorzystywać skróty nazw odpowiednich materiałów (np. HDPE: polietylen wysokiej gęstości). Materiały można oznaczać systemem oznaczeń liczbowych i/lub skrótami. Oznaczenia identyfikacyjne umieszczane są w środku oznaczeń graficznych, określających przydatność danego opakowania do wielokrotnego użytku lub odzysku, lub pod tymi oznaczeniami graficznymi. Poniżej przedstawione zostały przykładowe oznaczenia stosowane na opakowaniach.

Informacje o odpadachPodstawa prawna: Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888)

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.  

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie będzie bezpłatnie przyjęty. Zużyty sprzęt oddany do punktu zbierania powinien być kompletny. Nie można samodzielnie rozbierać zużytych urządzeń.  

2.  Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego. Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m2,  są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.  

4. Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia. Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:    

5. Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Toruniu:
znak przekreślonego kosza

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Znak przekreślonego kosza jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznym wpływom na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl